درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی رحمه الله

درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی رحمه الله

پدیدآورنجف لک زایی(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبان-

امام خمینی (ره )معماربزرگ انقلاب اسلامی تاکید و توجه ویژه ای به قرآن داشت در حوزه سیاست تظری وعملی نیز همه اندیشه ها و کردارهای خود را به قرآن و حدیث مستند می کرد .

در این باره نکته مهم آن است که پزوهش گران نشان دهند که ان مستندات کدام است. اثرحاضر کوشیده است تا بنیادی ترین مفاهیم و مباحث سیاسی را که همان فلسفه سیاسی است در نگاهی تطبیقی در قران کریم و سخنان امام خمینی ره در پنج فصل بکاود .


 
صفحه از 93