اصطلاح نامه معارف قرآن

اصطلاح نامه معارف قرآن

پدیدآورمرکز فرهنگ و معارف قرآن(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبان-

در جامعه کنونی که مدارک به صورت الکترونیکی نگه داری می شود و برای پژوهش‏ ‏گران و پژوهش های علمی، موقعیّت تازه ای پیش آورده است. بازیابی و اشاعه اطّلاعات برای توسعه پژوهش، اهمیّتی به مراتب بیش‏تر از ذخیره مدارک یافته، و اصطلاح نامه که مبنای نمایه سازی در علوم گوناگون به شمار می رود، یکی از راهکارهای ذخیره سازی، سامان دهی و طبقه بندی اطلاعات در علم اطلاع رسانی در دهه های اخیر است. اصطلاح نامه، مجموعه ای از اصطلاحات (واژگان متداول و متعارف در هر علم، فن و عرف خاص) است که روابط سه گانه هم ارز، سلسله مراتبی و وابسته (هم بسته) را برای ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات، معین می کند.

اثر حاضر حاصل کوشش چندین ساله جمعی از پژوهشگران مرکز فرهنگ و معارف قرآن است که با هدف طبقه بندی، ذخیره سازی و بازیابی دقیق و سریع معارف قرآن تدوین شده است.

 
صفحه از 725