قلمرو موضوعات قرآنی

قلمرو موضوعات قرآنی

پدیدآورعلی محمد یزدی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبان-

 
صفحه از 0

قرآن جامع سعادت دنیا و آخرت است و برای اثبات آن بیانات معصومین ع نیاز است و به صرف بررسی معارفی که از ظواهر قرآن برای عموم قابل درک است، این ادعا اثبات پذیر نیست.
معیارهای موضوع قرآنی چیست، آیا موضوع یا موضوعاتی میتوان یافت که قرآن درباره آن سکوت کرده باشد، آیا میتوان گفت قران به تمام پرسش های بشری پاسخ نداده است، جامعیت مطلق توهم است یا حقیقت، آیا موضوعات فقهی که از قران قابل استخراج است، محدود نیستند، سوال هایی اند که این نوشته تا حدی در صدد پاسخ به آنهاست.

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید