فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم

فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم

پدیدآورعبدالله نظرزاده(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبان-

 
صفحه از 0

هدف از تدوین فرهنگ سیاسی قرآن، تعریف اصطلاحات و بیان اطلاعات مفید در حوزه مفاهیم سیاسی قرآن و ارتباط آن با موضوعات رایج در علوم سیاسی است که صرف نظر از فواید علمی، می‌تواند به توسعه ادبیات مشترک میان پژوهشگران قرآنی و علوم سیاسی مدد رساند.
این فرهنگ‌نامه تنها مجموعه‌ای از تعاریف واژگانی نیست، بلکه شامل اشاره‌های تاریخی، کلامی و نظری در هر دو حوزه دانشی مرتبط با قرآن و سیاست نیز می‌باشد.

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید