طرح کلی مطالعات نظام سازی؛ نظام سازی قرآن بنیان

طرح کلی مطالعات نظام سازی؛ نظام سازی قرآن بنیان

پدیدآورمحمد صادق یوسفی مقدم(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبان-

 
صفحه از 0

نیاز فوری و حیاتی جوامع اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران نهادینه سازی نظام های فرهنگی، اخلاقی، سیاسی و اقتصادی قرآن محور به منظور پشتیبانی و دفاع از آرمان های اسلامی با آموزه های وحیانی و ارایه الگویی موفق به جوامع اسلامی و جامعه جهانی است. تحقیق این هدف عالی متوقف بر کشف نظریه ها و گزاره های شکلی گیری نظامات جامعه مبتنی بر معارف قرآن کریم با استفاده از ظرفیت های موجود و بالقوه جامعه علمی قرآنی برای طراحی و برنامه ریزی در حوزه مطالعات نظام سازی است. مفهوم نظام سازی در بیانات مقام معظم رهبری به عنوان کار بزرگ، دشوار، پیچیده و اصلی و به عنوان مطالبه اسلام بیان شده است: «آنچه ما از مجموع معارف قرآنی استفاده می کنیم و در می یابیم. این است که مطالبه اسلام از مسلمین، ایجاد نظام اسلامی به نحو کامل است». نیز می فرمادید: «نظام سازی کار بزرگ و اصلی شما است. این کاری پیچیده و دشوار است. نگذارید الگوهای لائیک یا لیبرالیسم غربی، یا ناسیونالیسم افراطی، یا گرایش های چپ مارکسیستی خود را بر شما تحمیل کند».