حسن عبدی پور :

نظام سازی و شبکه سازی پژوهش‌های قرآنی با هدف کارآمدی ضروری است

حسن عبدی پور پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن گفت: پژوهش‌های قرآنی نیازمند یک نظام شبکه ای تحقیقاتی است، به این معنا که باید پژوهش قرآنی به سمت مرجعیت و نظام

۱۳۹۹/۰۴/۱۸